Loteria bonurilor fiscale: prima extragere are loc pe 13 aprilie 2015

De: Carmen Ulian / 08.04.2015, 09:00
Loteria bonurilor fiscale: prima extragere are loc pe 13 aprilie 2015
Prima extragere ocazională va avea loc în data de 13 aprilie 2015 la care vor participa bonurile fiscale emise în perioada 2 februarie – 28 martie 2015. Fondul de premiere este de 1 milion de lei.

Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente și nerezidente în România, deținătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României, informează Ministerul Finanțelor Publice.

Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar și constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:

a) un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 și 9;

b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Loteria bonurilor fiscale poate fi organizată și ocazional după cum urmează:

a) cu ocazia sărbătorilor legale;

b) în situațiile în care la extragerile lunare nu există câștigători două luni consecutive;

c) în alte situații stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii. Extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

La extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice. Extragerea se realizează după minimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Extragerile sunt organizate de către Compania Națională „Loteria Română” – S.A. și sunt publice. Rezultatul extragerilor se consemnează într-un proces-verbal care se postează pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru o perioadă de minimum 30 de zile.

Un bon fiscal este considerat câștigător dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcționează în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;

b) sunt lizibile toate informațiile obligatorii, așa cum sunt prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999;

c) are valoarea totală exprimată în monedă națională, egală cu valoarea extrasă;

d) a fost emis în ziua extrasă;

e) nu are menționat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.

Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonului fiscal câștigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a pașaportului titularului bonului și de o cerere al cărei model și conținut se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul. La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală unde a fost depus originalul bonului fiscal câștigător eliberează o copie care poartă mențiunea „conform cu originalul”.

Plata câștigurilor se face de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, după verificarea autenticității și realității bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În vederea determinării valorii câștigătoare pentru un bon fiscal, după centralizarea situației bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obținută se rotunjește la leu în favoarea câștigătorului.

În cazul în care într-o lună calendaristică nu există câștigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.

Pentru anul 2015, prima extragere lunară va avea loc în luna iulie 2015.