Regulamentul școlar 2015 pentru profesori, elevi și părinți

De: Carmen Ulian / 15.01.2015, 13:00
Regulamentul școlar 2015 pentru profesori, elevi și părinți
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial cuprinde prevederi care sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum și părinților.

În regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la capitolul VII referitor la personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic scrie:

Personalul din învățământ trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile

educaționale pe care le transmite elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.

– Personalul din învățământ are obligația să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență

socială/educațională specializată, Direcția de protecție a copilului, în legătură cu aspecte care afectează

demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului/copilului.

– Personalul din învățământ trebuie să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii,

părinții/reprezentanții legali ai acestora.

– Personalului din învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea

publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.

– Personalului din învățământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum și agresarea

verbală sau fizică a elevilor și/sau a colegilor.

– Se interzice personalului didactic să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației

didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinții/

aparținătorii/reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancționează cu excluderea din

învățământ.

Învățătorul/dirigintele urmărește frecvența elevilor, cercetează cauzele absențelor unor elevi și informează familia

elevului, săptămânal și informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situațiile de corigență, sancționări disciplinare,

neîncheierea situației școlare sau repetenție.

Elevii au și ei de respectat câteva reguli, în afara celor bine cunoscute:

– au interzis să dețină și să consume, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, băuturi

alcoolice și țigări și să participe la jocuri de noroc;

– au interzis să introducă, în perimetrul unității de învățământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum

muniție, petarde, pocnitori etc., care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a colectivului de

elevi și a personalului unității de învățământ;

– au interzis să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

– au interzis să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor;

– au interzis să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de

învățământ;

– au interzis să aibă ținută, comportamente și atitudini ostentative și provocatoare;

– au interzis să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de

personalul unității de învățământ.

Regulamentul integral este disponibil pe site-ul Ministerului Educației.